Privacyverklaring

1. Voorwerp

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De voorliggende privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze websites en diensten , en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker en/ of klant. U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

2. Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze websites en diensten, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de websites, voor de aanbieding van onze diensten, namelijk de aanbieding van talenttesten in functie van de zoektocht naar talent en het bepalen van een bepaald gedragsprofiel, voor de klantenadministratie, verwerking en opvolging van de gemaakte bestellingen en direct marketing. TalentTester gebruikt in alle gevallen alleen die persoonsgegevens die u zelf aan TalentTester ter beschikking stelt. Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en uw domeinnaam telkens u onze website bezoekt. De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst met de klant en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, in het bijzonder de zoektocht naar uw talent of de aanbieding van een talenttest , voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de verdere ontwikkeling van onze diensten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers. Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via elektronische weg andere commerciële informatie over nieuwe diensten, vacatures, enz. doorsturen. Via de link onderaan in de nieuwsbrief kunt u aangeven dat u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen. Zodra u dit doet, verwijderen we uw e-mailadres uit onze mailinglijst.

4. Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking?

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:
− Uw uitdrukkelijke toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website of het portaal.
− Een contractuele relatie van zodra u gebruik wenst te maken van onze diensten.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

5. Overdracht van de persoonsgegevens

Om bepaalde diensten te kunnen leveren, houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens mee te delen aan onze partners.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie. Bovendien, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren. U kan uw toestemming ten allen tijde intrekken.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?

Uw gegevens worden opgeslagen voor de periode die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt met een maximum van 3 jaar. Deze termijn kan voor sommige specifieke gegevens verlengd worden op basis van een wettelijke bepaling.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

8. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Uw gegevens worden verwerkt door TALENT TESTER BVBA, met zetel te 2100 Antwerpen, Jan Welterslaan 13 en met ondernemingsnummer 0668.376.025. U kan TALENT TESTER BVBA bereiken op de telefoonnummers +32 (0)473/91.90.91 en +32 (0)476.83.83.92 en de e-mailadressen nancy.steels@talenttester.be en tine.boons@talenttester.be. In het kader van rekrutering treedt TalentTester niet op als verwerkingsverantwoordelijk, maar louter als verwerker van persoonsgegevens in opdracht van de werkgever.

9. Uw rechten van toegang, recht tot wijziging, verwijdering, bezwaar, en gegevensoverdracht

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

U kunt uw rechten uitoegenen door een e-mail te versturen aan: nancy.steel@talenttester.be. U heeft eveneens de mogelijkheid om de verzending van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt.

Wanneer u het recht om u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mail adres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mail adressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mail adressen die u wenst te desactiveren.

10. Cookies

Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

11. Data Protection Officer en Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot TalentTester dan wel tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

TOP